Algemene Voorwaarden Belle & Co / Elize Been

Laatst gewijzigd op: 1 maart 2023

Wil jij impact maken met jouw duurzame merk? Dan ben je bij Belle & Co aan het juiste adres! Groene merken zetten zichzelf nu eenmaal het beste op de kaart met modellen die net zo groen zijn. Dat kunnen wij voor je regelen. Belle & Co is een modellen- en influencersbureau en bemiddelt in jouw zoektocht naar een passend model of passende influencer. Ook zijn we een productiehuis en kunnen we je alles op het gebied van foto en video productie uit handen nemen.

Hieronder staan onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de diensten van Belle & Co. Lees alles daarom goed door en sla het document op zodat je het later nog een keer kunt nalezen. Heb je vragen, opmerkingen, klachten of complimenten? Laat het ons vooral weten. Stuur ons een mail via info@belleenco.com of bel ons via +31615022434. We kijken uit naar onze samenwerking!

Artikel 1. Definities

 1. 1.1.  Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. 1.2.  Belle & Co: E. (Elize) F. Been, handelende onder de naam Studio Belle & Co, gevestigd aan Alkhof 9, 3582 AX Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58375139, ook te vinden op: www.belleenco.com.
 3. 1.3.  Klant: iedere partij die met Belle & Co een Overeenkomst heeft gesloten.
 4. 1.4.  Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Belle & Co haar Diensten aan Klant levert, waaronder ook begrepen boekingen van modellen en influencers en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 5. 1.5.  Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst, die in beginsel bestaan uit: (i) bemiddeling van modellen; (ii) bemiddeling van influencers; en/of (iii) productiehuis voor foto en video content.
 6. 1.6.  Partij(en): Belle & Co en Klant samen of afzonderlijk.
 7. 1.7.  Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 8. 1.8.  Website: www.belleenco.com en alle bijbehorende en samenhangende (sub) domeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. 2.1.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van ieder aanbod, iedere Overeenkomst, alle Diensten en (overige) werkzaamheden van Belle & Co. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele gewijzigde, aanvullende of opvolgende of opvolgende Overeenkomsten.
 2. 2.2.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. 2.3.  Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 4. 2.4.  Belle & Co heeft het recht deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen worden bekendgemaakt via www.belleenco.com en per e-mail aan Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Pagina 1 van 6

Artikel 3. Totstandkoming

 1. 3.1.  Een aanbod van Belle & Co is altijd vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.
 2. 3.2.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van een aanbod van Belle & Co en het voldoen aan de daarbij door Belle & Co gestelde voorwaarden dan wel door ondertekening door Klant van de Overeenkomst.
 3. 3.3.  Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
 4. 3.4.  Belle & Co is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in een aanbod wanneer de Klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

Artikel 4. Uitvoering

 1. 4.1.  Belle & Co zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. 4.2.  Belle & Co zal op verzoek kleding- en schoenmaat van een model opvragen en aan Klant doorgeven. Belle & Co geeft geen garantie over de juistheid daarvan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als kleding onverhoopt niet of niet volledig passend blijkt te zijn.
 3. 4.3.  Door Belle & Co genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk anders zijn overeengekomen in de Boeking. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Belle & Co Klant daarvan in kennis.
 4. 4.4.  Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Belle & Co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Belle & Co worden verstrekt. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.
 5. 4.5.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Belle & Co het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
 6. 4.6.  Belle & Co is niet gehouden om werkzaamheden door Klant aangewezen derden te laten verrichten. Belle & Co accepteert geen enkele aansprakelijkheid op welke grondslag dan ook voor producten of diensten die door of namens Klant zijn voorgeschreven, of door een door Klant aangewezen derde worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Resultaten

 1. 5.1.  Uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de uitvoering of de resultaten van de Overeenkomst.
 2. 5.2.  Uitvoering van de Overeenkomst is ook altijd beperkt tot de doeleinden zoals omschreven in de Overeenkomst. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belle & Co is het Klant niet toegestaan om de resultaten van de Overeenkomst te gebruiken voor andere doeleinden dan in de Overeenkomst bedongen.
 3. 5.3.  Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige rechten van intellectuele eigendom die rusten bij Belle & Co en/of haar licentiegevers over te dragen aan Klant. Klant zal geen handelingen

Pagina 2 van 6

verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Belle & Co en/of

haar licentiegevers.
5.4. Belle & Co heeft altijd het recht om de resultaten van de Overeenkomst te gebruiken voor

promotionele doeleinden door vermelding daarvan op de Website en/of haar social media kanalen en/of anderszins. Het is Belle & Co daarbij toegestaan de naam van Klant te vermelden.

Artikel 6. Duur en einde

 1. 6.1.  De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst – afhankelijk van de aard daarvan – wordt aangegaan voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de Diensten ofwel voor onbepaalde duur tot op het moment van wederopzegging.
 2. 6.2.  Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar anders dan in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Voor Overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van drie maanden voor iedere Partij. Opzegging dient in dat geval plaats te vinden schriftelijk en tegen het einde van de kalendermaand.
 3. 6.3.  Belle & Co mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien: (i) Klant failliet is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; (ii) Klant surseance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is ingediend; of (iii) de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd. In dat geval is en blijft de volledige prijs van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
 4. 6.4.  Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Klant en diens rechtsopvolgers. Dit geldt in ieder geval voor de verplichtingen uit de artikelen 5.2, 5.3, 9, 10 en 11.

Artikel 7. Prijs en betaling

 1. 7.1.  Klant betaalt Belle & Co het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Belle & Co genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. 7.2.  Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. 7.3.  Belle & Co heeft het recht om een aanbetaling te eisen van 25% van de volledige prijs (inclusief btw) van de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst een andere aanbetaling wordt afgesproken. Aanvullend hierop heeft Belle & Co het recht om volledige aanbetaling te vragen van door haar zelf te verrichten (aan)betalingen aan derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt. Denk aan een aanbetaling voor kosten studiohuur of fotograaf. In alle gevallen heeft Belle & Co het recht haar werkzaamheden op te schorten zolang zij de betreffende aanbetaling niet heeft ontvangen. Een eventuele overschrijding van een afgesproken levertermijn hierdoor geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of op schadevergoeding.
 4. 7.4.  Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Belle & Co het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 5. 7.5.  Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en heeft Belle & Co het recht om de wettelijke rente en (buiten)gerechtelijk incassokosten in rekening te brengen. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten zijn voor rekening met klant en bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- (excl. btw).

Pagina 3 van 6

Artikel 8. Meerwerk

 1. 8.1.  Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. 8.2.  Voor de Diensten op het gebied van bemiddeling van influencers en productiehuis waarbij online content, foto- of videomateriaal wordt geleverd, geldt dat Klant recht heeft op een eenmalige correctieronden voor het bewerken van deze content, foto- of videomateriaal door de influencer en/of de fotograaf. Extra wijzigingen zijn meerwerk waarop hetgeen is bepaald in dit artikel 8. van toepassing is.
 3. 8.3.  Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Klant dan wordt het meerwerk vergoed door Klant. Belle & Co mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
 4. 8.4.  Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet of in geval meerwerk vertraging oplevert bij de uitvoering van de Overeenkomst dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Klant en evenmin een recht op schadevergoeding.
 5. 8.5.  Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Belle & Co zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Belle & Co stelt Klant hierover zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. 9.1.  Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan hun werknemers en aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. 9.2.  De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 10. Relatiebeding

10.1. Het is Klant tijdens de looptijd van iedere Overeenkomst en gedurende een periode van 24 maanden na afloop van de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belle & Co niet toegestaan om direct of indirect zaken te doen met of anderszins activiteiten te ontplooien in welke vorm of hoedanigheid dan ook in samenwerking met het model of influencer wie Belle & Co in de betreffende Overeenkomst voor Klant heeft bemiddeld. Het maakt daarbij geen verschil of het gaat om een samenwerking rechtstreeks of door tussenkomst van een derde (zoals een ander bemiddelingsbureau), tegen betalen of om niet dan wel wat de aard van die werkzaamheden ook is.

Artikel 11. Boetebeding

11.1. Bij overtreding van hetgeen bepaald in de artikelen 5.2., 5.3., 9. en 10. is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Klant verbeurt in dat geval een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en in geval van een overtreding van de artikelen 5.2., 5.3., en 10. te verhogen met € 1.000,- voor iedere dag of dagdeel dat een overtreding voortduurt, en in alle gevallen onverminderd het recht van Belle & Co op eventuele aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Pagina 4 van 6

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. 12.1.  Belle & Co zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Belle & Co heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. 12.2.  Iedere aansprakelijkheid van Belle & Co voor welke schade dan ook is altijd beperkt tot hetgeen de aansprakelijkheidsverzekeraar van Belle & Co in de betreffende kwestie uitkeert te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico uit hoofde van die verzekering.
 3. 12.3.  Als de aansprakelijkheidsverzekering van Belle & Co onverhoopt geen dekking verleent en/of geen uitkering doet, is de cumulatieve aansprakelijkheid van Belle & Co uit hoofde van de Overeenkomst, op welke grondslag dan ook altijd beperkt tot ofwel de prijs van de Overeenkomst ofwel – als het een duurovereenkomst betreft – het totaalbedrag dat in de drie maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling aan de betreffende Klant is gefactureerd, en altijd met een maximum van €5.000,00 (inclusief btw).
 4. 12.4.  Belle & Co is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst, (andere) bedrijfsschade, schade vanwege verlies, beschadiging of vernietiging van data of computersystemen of schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of niet tijdig verstrekt informatie door Klant.
 5. 12.5.  Zodra Klant een mogelijke grond voor een aanspraak op Belle & Co ontdekt, is Klant gehouden om Belle & Co hier onverwijld van op de hoogte te stellen. Zonder afbreuk te doen aan artikel 6:89 BW vervalt iedere aanspraak van Klant in ieder geval als Klant Belle & Co daarover niet schriftelijk en deugdelijke onderbouwd heeft geïnformeerd uiterlijk binnen twee (2) maanden, nadat Klant de vermeende aanspraak heeft ontdekt of had moeten ontdekken.
 6. 12.6.  Klant vrijwaart Belle & Co voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Klant), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst(en), waaronder begrepen claims van derden met betrekken tot rechten van intellectuele eigendom van derden op door Klant aangeleverde producten, diensten of andere materialen.

Artikel 13. Overmacht

 1. 13.1.  Belle & Co kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Belle & Co in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Belle & Co is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 2. 13.2.  Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven, overheidsmaatregelen, pandemieën, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 3. 13.3.  Ook ziekte of onbeschikbaarheid van modellen of influencers vanwege persoonlijke en/of onvoorziene omstandigheden geldt als overmacht. Wel heeft Belle & Co een inspanningsverplichting om passende vervanging te regelen. Indien geen ander model of influencer beschikbaar is dan wel de aangeboden vervanging niet aan de wensen van Klant voldoet, is Belle & Co is Belle & Co nooit aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit.
 4. 13.4.  Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Pagina 5 van 6

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. 14.1.  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. 14.2.  Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Belle & Co gevestigd is.
 3. 14.3.  Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. 14.4.  Belle & Co is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Belle & Co of de bedrijfsactiviteiten van Belle & Co overneemt.

Pagina 6 van 6