ALGEMENE VOORWAARDEN ELIZE

Versie: februari 2023

Elize Been is gevestigd in Utrecht en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 5837539. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst afgeweken wordt van deze algemene voorwaarden, zijn deze voorwaarden integraal van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik wordt gemaakt van de diensten van Elize Been. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1.Elize Been : de eenmanszaak Elize Been, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 5837139.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Elize Been een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Elize Been voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken van content gericht op fotografie, review, videografie. Het shooten, filmen, monteren en uitvoeren van vormgeving voor video’s voor onder andere vlogs, commercials, bedrijfsvideo’s en evenementen. Het inhuren van modellen, ingeschreven bij Elize Been , door klant. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Elize Been en klant krachtens welke Elize Been  de dienst zal uitvoeren. 

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Website: www.belleenco.com

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Elize Been gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Elize Been  of door akkoord gaan via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Elize Been en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Elize Been zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door ingebruikname van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Elize Been  zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.2. Elize Been  zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Elize Been  het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Elize Been  behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 25% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Elize Been  de opdracht zal gaan uitvoeren. Indien Elize Been  om een aanbetaling van meer dan 50% vraagt, zal dit met de klant besproken worden. Wanneer de klant akkoord geeft, zal dit door middel van een ondertekende verklaring schriftelijk bevestigd worden.

3.6. Alle door Elize Been  gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief reiskosten, exclusief aan te schaffen props, huurkosten studio en voor materialen welke niet in het bezit zijn van Elize Been  en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

3.7. Elize Been  behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Elize Been  behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Elize Been  is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Elize Been  verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Elize Been  binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. 

4.4. Elize Been  heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Elize Been  zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Elize Been wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of in geval van annulering 10% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. 

4.7. Indien Elize Been , door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Elize Been  gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Elize Been  in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Elize Been  uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR Elize Been 

5.1. Elize Been  garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

5.2. Elize Been  spant zich in om de gegevens die Elize Been  voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Elize Been  met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Elize Been  is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website en/of social media kanalen van Elize Been  en/of overige promotionele uitingen van Elize Been .

5.5. Producten en/of diensten welke door Elize Been  worden geleverd zijn enkel voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De geleverde producten/diensten mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Elize Been  te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Elize Been  onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Elize Been  om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Elize Been  zijn verstrekt, heeft Elize Been  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 

6.4. De klant stelt Elize Been  steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Elize Been  geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Elize Been  binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Elize Been  één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. Indien de klant niet of niet tijdig benodigde gegevens beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant.

6.7. In geval van locatiehuur voor opnamen is de klant verantwoordelijk voor de daarbij horende extra kosten.

6.8. Alle diensten en producten welke door Elize Been  worden geleverd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De producten worden op maat gemaakt. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij horende herroepingsrecht.

6.9. De klant heeft recht op 2 correctierondes indien de feedback binnen 5 werkdagen wordt aangeleverd. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden geleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht.

6.10. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal Elize Been  meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. 

6.11. De klant is verantwoordelijk voor de aankoop dan wel de benodigde licenties en/of rechten voor gewenste lettertypes (fonts).

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Elize Been  te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Belle & C opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/ of materialen van de klant.

7.2. Indien de levering vertraging oploopt, zal Elize Been  dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant meedelen.

7.3. Een door Elize Been  vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Elize Been  niet van rechtswege in verzuim. 

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Elize Been , na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Elize Been  mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Aan de leveringsplicht van Elize Been  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Elize Been  geleverde zaken aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Elize Been  verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling van de aanbetalingsfactuur kan Elize Been  besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Elize Been  voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat ermee akkoord dat Elize Been  elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Elize Been  zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Elize Been  verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Elize Been  kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Elize Been  een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.11. Alle door Elize Been  geleverde producten en diensten blijven eigendom van Elize Been  totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Elize Been  zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s video’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Elize Been  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Elize Been  geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Elize Been  en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Elize Been .

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Elize Been  ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Elize Been , tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Elize Been  is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant aan Elize Been  aanlevert. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Elize Been  vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant. 

9.6. De klant komt een beperkt publicatierecht van de video’s toe, na volledige betaling van het vooraf overeengekomen factuurbedrag.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 5.4, artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Elize Been  recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Elize Been  en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Elize Been  kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Elize Been  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van de klant ten tijde van de video- opnamen.

10.3. Indien Elize Been  onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Elize Been  uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.2 is Elize Been  dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Elize Been  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Elize Been  toegerekend kunnen worden:

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Elize Been  sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Elize Been  geleverde diensten en/ of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Elize Been .

10.6. Elize Been  is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

10.7. Klant vrijwaart Elize Been  voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Elize Been .

10.8. Elize Been  is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals afbeeldingen, muziek en/of gebruiksvoorwerpen) en lettertypes (fonts) tot zich heeft genomen/gekregen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT 

11.1. Elize Been  is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Elize Been  is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Elize Been  weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Elize Been  kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Elize Been  een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Elize Been  onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Elize Been , transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Elize Been , wanprestatie door leveranciers van Elize Been  waardoor Elize Been  haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Elize Been  of diens leveranciers.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van drie maanden, tenzij anders is overeengekomen. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 

12.3. Beide partijen, zowel klant als Elize Been , komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Elize Been  de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Elize Been  voortvloeiende verplichting;

• klant inbreuk maakt op rechten van derden;

• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Elize Been ;

• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

• bij terugkerende betalingsproblemen. Elize Been  zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Elize Been  vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Elize Been  behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Elize Been  overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Elize Been  zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Elize Been  in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Elize Been  worden

gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Elize Been  aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Elize Been .

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Elize Been  te leveren diensten en/ of producten voor rekening komt van Elize Been , heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN CONTENT EN INBOEDEL

14.1. Elize Been  is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen. 

14.2. Indien er door toedoen van de klant schade wordt toegebracht aan apparatuur, shootlocatie of studio, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden.

14.3. Elize Been  levert de content aan de klant aan in niet- bewerkbare bestandsextenties. 14.4. Wil de klant het logo in beeld, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een kloppend recent logo in PNG.

14.5. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken.

14.6. Indien de klant overgaat tot annulering van de overeengekomen video-opname is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

– annulering tot 1 week voor de opname; geen vergoeding

– annulering tussen 7 dagen en 48 uur voor de opname; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag

– annulering tussen 48 en 24 uur voor de opname; de klant is gehouden tot het betalen van 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.7. Alle gemaakte content worden slechts 6 maanden door Elize Been  bewaard. Na dit termijn kan Elize Been  geen content opnieuw aan de klant toesturen.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elize Been  en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Elize Been  alleen bindend indien en voor zover deze door Elize Been  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Elize Been  op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Zowel de klant als Elize Been  zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen. 

15.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Elize Been  hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Elize Been  partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.8. De klant en Elize Been  zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter. 

15.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Elize Been  en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft. 

15.10. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.